สตรีและเด็กปฐมวัย

หญิงตั้งครรภ์

ลำดับ หัวข้อ Content-Type API URL เอกสารอธิบายข้อมูล
1. จำนวนการตายมารดาไทย JSON https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/mmr/data?year=2565

เด็ก 0-5 ปี

ลำดับ หัวข้อ Content-Type API URL เอกสารอธิบายข้อมูล
ไม่พบข้อมูล